UAB "Liunera" Autorizuotas STIHL serviso dileris

Prašome įdėmiai perskaityti šiame dokumente išdėstytas nuostatas ir sąlygas.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS Bendrosios nuostatos 1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes liunera.lt internetinėje parduotuvėje ir UAB „Liunera" (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis. Asmens duomenų apsauga 2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje liunera.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą. 2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje liunera.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas 3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, arba prekę (prekes) užsako telefonu. 3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama UAB „Liunera“ duomenų bazėje. Pirkėjo teisės 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje liunera.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais. 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl: 4.2.1. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo. 4.2.2. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 4.3. Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr.258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“ taisyklėmis, kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, įpakavimas, ja nebuvo naudotasi. Pirkėjo pareigos 5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. 5.2. Pirkėjas už internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisiais pinigais. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą. 5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el.paštu: info@liunera.lt per 7 darbo dienas nuo sutarties sudarymo datos. 5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el.paštu: info@liunera.lt arba telefonu +37067792222. 5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų. Pardavėjo teisės 6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia internetinės parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis. 6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius. 6.3. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 5 darbo dienas nuo pristatymo į nurodytą vietą datos. 6.4. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje liunera.lt Pardavėjo pareigos 7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam internetinės parduotuvės veikimui. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius susijusius su internetinės parduotuvės veikimu. 7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-60 darbo dienų nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos, taip pat atvejai, kai prekių pristatymas užtrunka ne dėl Pardavėjo kaltės). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos. 7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš parduotuvės katalogo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu info@liunera.lt arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį. 7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų. Sutarties kaina ir apmokėjimas 8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje liunera.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos. 8.2. Pirkėjas už internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisiais pinigais. 8.3. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes. 8.4. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu tokiu atveju yra neatlyginami. Prekių garantija 10.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el.paštu: info@liunera.lt 10.2. Kiekvienai internetinėje parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama gamintojo garantija, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nustato kitą garantijos terminą (toks terminas yra nurodomas prekės specifikacijoje). 10.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra garantinis talonas, sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis). 10.4. Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą. 10.5. Garantija įrankiams ir įrenginiams suteikiama pagal galiojančius įstatymus. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinti gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. Garantija taikoma tik pateikus prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą, kvitą) arba jo kopiją ir garantinį taloną. Prekės pristatymu rūpinasi pirkėjas. 10.6. Garantija taikoma tik prietaiso gedimui pašalinti. UAB „Liunera” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims bei saugaus darbo taisyklių laikymąsi. 10.7. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantinės sąlygos galioja likusį garantijos laiką. 10.8. Garantija netaikoma: Natūralaus nusidėvėjimo atveju (t.y. eksploatacinėms medžiagoms - filtrams, žvakėms, dirželiams, lemputėms, saugikliams ir pan., jeigu gedimas atsirado ne dėl defekto ar gamybos broko, o dėl neišvengiamo įrenginio ar įrankio nusidėvėjimo, atsirandančio eksploatacijos metu); Perkrovos atveju; Netinkamo naudojimo atveju (už įsigyto įrankio/įrenginio kasdienę priežiūrą visiškai atsako savininkas; Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros, UAB „Liunera” pasilieka teisę netaikyti garantijos); Modifikacijos atveju (tuo atveju, jei buvo bandoma ardyti, remontuoti ar modifikuoti įrankį/įrenginį be UAB „Liunera” atstovų sutikimo, buvo naudojami netinkami ar nekokybiški priedai). Prekių grąžinimas ir keitimas 11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr.217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. 11.2. Pirkėjas turi teisę per 7 darbo dienas grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę tais atvejais, kai prekė buvo siunčiama Pirkėjo nurodytu adresu, t.y. kai Pirkėjas neturėjo galimybės tinkamai įvertini užsakytos prekės funkcionalumo ir savybių. 11.3. Pirkėjui atsiimant prekę UAB „Liunera“ parduotuvėje, jam sudaromos visos galimybės tinkamai įvertinti prekės būklę bei savybes, taip pat suteikiama visa pageidaujama informacija apie prekę, todėl, remiantis LR galiojančiais teisės aktais, elektronikos prekės grąžinamos tik Pardavėjui sutikus. 11.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės (originali komplektacija, nepažeista pakuotė, techniškai tvarkinga). 11.5. Prekės grąžinamos Pirkėjų sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama ne tokia, kokia buvo užsakyta, prekė arba, kai pristatyta prekė yra nekokybiška. 11.6. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti jos įsigijimo dokumentą. 11.7. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių. 11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais yra pervedami į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą. Atsakomybė 12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta. 12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius. Neįprastosios aplinkybės 13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles. Apsikeitimas informacija 14.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu. 14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais. Baigiamosios nuostatos 15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. 15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

PVM id numeris
LT100002316514

Pardavėjas Sutarties sudarymas Teisė atšaukti sutartį Sutarties atšaukimo forma Kainos ir pristatymo išlaidos Prekių pristatymas ir atsiėmimas Mokėjimas Užsakymo procesas Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais Pardavėjas Pirkimo sutartis sudaroma su UAB "Liunera" V.Kudirkos g.118, Šakiai. Jei turite klausimų ar pastebėjimų, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@liunera.lt arba tel. +370 345 51264. Sutarties sudarymas Spustelėję mygtuką „Pirkti dabar“, pateiksite įpareigojantį užsakymo formoje nurodytų prekių užsakymą. Pateikę užsakymą, gausite tai patvirtinantį el. laišką. Sutartis laikoma sudaryta, gavus šį užsakymo patvirtinimą. Sutartis gali būti sudaryta šiomis kalbomis: Lietuvių Sutarties atšaukimo teisė Klientai turi šias sutarties atšaukimo teises: Atšaukimo teisė Turite teisę atšaukti šią sutartį be priežasties per keturiolika dienų. Atšaukimo laikas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, jūsų vardu priėmė paskutines prekes. Norėdami pasinaudoti teise atšaukti sutartį, turite informuoti mus UAB "Liunera"; V.Kudirkos g.118, Šakiai; +370 345 51264 apie šį savo spendimą pareiškimu (pvz., laišku, faksu arba el. paštu). Galite pasinaudoti pridėta sutarties atšaukimo forma, tačiau ji nėra privaloma. Laikydamiesi sutarties atšaukimo termino, prašome įspėti, kad pageidaujate pasinaudoti savo sutarties atšaukimo teise prieš baigiantis sutarties atšaukimo terminui. Sutarties atšaukimo pasekmės Jei atšaukiate šią sutartį, mes privalome grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kurias patyrėme jums pasirinkus kitą, o ne pigiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymo būdą), nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome jūsų įspėjimą apie šios sutarties nutraukimą. Grąžinamąją išmoką sumokėsime tuo pačiu mokėjimo būdu, kuriuo naudojotės atlikdami pradinį sandorį, jei nebuvo susitarta kitaip; mes neapmokestinsime šio grąžinimo. Galime atsisakyti grąžinti mokesčius, kol negavome prekių arba kol nepateiksite patvirtinimo, jog prekės buvo grąžintos, priklausomai nuo to, kas yra anksčiau. Turite grąžinti arba perduoti mums prekes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums, jog atšaukiate šią sutartį. Įspėjamasis laikotarpis nepažeidžiamas, jei prekės išsiunčiamos prieš keturiolikos dienų laikotarpio pabaigą. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas turite padengti jūs. Nuostoliai dėl prekių gali būti atlyginti tik, jei toks nuostolis yra susijęs su prekių kokybės, savybių ar funkcijų bandymu, jei tai yra būtina. INFORMACIJOS APIE TEISĘ ATŠAUKTI SUTARTĮ PABAIGA Sutarties atšaukimo forma (Jei pageidaujate atšaukti sutartį, prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją mums.) • Kam: [nurodomas įmonės pavadinimas, adresas ir, jei yra, fakso numeris bei el. paštas]: • Aš/mes () atšaukiu (-iame) mano/mūsų sudarytą sutartį () dėl šių prekių įsigijimo ()/ šių paslaugų teikimo (): • Užsakyta()/gauta() • Kliento (-ų) vardas ir pavardė • Kliento (-ų) adresas • Kliento (-ų) parašas (tik pareiškimams popierine forma) • Data


(*) Prašome pašalinti nereikalingą informaciją Sutarties atšaukimo forma Norėdami atsisiųsti formą, spustelėkite čia Kainos ir pristatymo išlaidos Į gaminių puslapiuose nurodytų prekių kainą visada yra įtrauktas toje šalyje taikomas pridėtinės vertės mokestis bei kitos kainos sudedamosios dalys. Pristatymui taikomi siuntimo mokesčiai. Siuntimo mokesčiai paskelbti. Kiti mokesčiai, kurie nėra taikomi ar apmokestinami, nėra įtraukiami. Prekių pristatymas ir atsiėmimas Jei gaminio aprašyme nenurodyta kitaip, prekės, kurias siūlome pristatyti, yra dažniausiai pristatomos per apytiksliai 5 darbo dienas. Prekės pristatomos tik Lietuva. Jei siūlomas prekių atvežimas, gausite pranešimą, kai prekės bus paruoštos atvežimui. Jei vykdant jūsų užsakymą, reikiamų prekių nėra, apie tai jūs būsite informuoti el. laišku. Mokėjimas Mokėjimus galima atlikti „Paypal“ sistemoje. Užsakymo procesas Pasirinkę norimą prekę, galite įdėti ją į pirkinių krepšelį ir neįsipareigodami spustelėti mygtuką [Pirkti]. Pirkinių krepšelį galite peržiūrėti bet kuriuo metu, neįsipareigodami spustelėdami mygtuką [Pirkinių krepšelis]. Prekes galima pašalinti iš pirkinių krepšelio, spustelėjus mygtuką [Šalinti]. Norėdami įsigyti prekes, esančias jūsų pirkinių krepšelyje spustelėkite mygtuką [Pirkimas]. Tada įveskite savo informaciją. Informaciją, pažymėtą žvaigždute, yra privaloma įvesti. Prisiregistruoti nebūtina. Jūsų perduodama informacija yra šifruojama. Įvedę informaciją, galite ją peržiūrėti. Užsakymo procesas bus baigtas, spustelėjus mygtuką „Pirkti dabar“. Procesas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu, uždarius naršyklės langą. Atskiruose puslapiuose pateikiama išsamesnė informacija, pvz. kaip koreguoti informaciją. Jūsų užsakymo informacija saugoma aplanke, kuri įtraukiama į užsakymo patvirtinimą kartu su mūsų standartinėmis sąlygomis (AGB), kurios siunčiamos jums el. paštu. Standartines sąlygas galima rasti, spustelėjus: Taisyklės ir sąlygos. Jas galima peržiūrėti, atsisiųsti ir išsaugoti. Saugumo tikslais, užpildžius užsakymą, jūsų užsakymo informacijos internete nebelieka. Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais Visoms užsakytoms prekėms taikomos įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais. Be to, visiems STIHL ir VIKING prekių ženklų gaminiams taikomos STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG garantijos sąlygos.

SOP privatumo politika

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų svetainėje. Mes saugome jūsų privatumą. Toliau pateiksime išsamią informaciją, kaip tvarkomi jūsų duomenys.

Asmens informacijos rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

Visi asmens duomenys, renkami mūsų interneto paslaugų kontekste, yra visada saugomi konfidencialiai pagal atitinkamai taikomas privatumo nuostatas ir renkami, tvarkomi bei naudojami tik sutartyje nurodytais tikslais, siekiant apsaugoti mūsų teisėtus verslo interesus, susijusius su klientų konsultavimu ir aptarnavimu bei tinkamu gaminių planavimu. Remiantis jūsų sutikimu, užsakymo proceso metu pateikta informacija bus naudojama tik jūsų užsakymo pildymui ir vykdymui. Įvykdžius užsakymą ir apmokėjus visą prekės kainą, išskyrus atvejus, kai sutinkate, kad jūsų informacija būtų naudojama, jūsų informacija bus užblokuota, kad jos nebūtų galima naudoti vėliau, ir pašalinta pasibaigus saugojimo laikotarpiui, nustatytam vadovaujantis mokesčių ir komercijos nuostatomis.

Slapukų naudojimas

Kad mūsų svetainė būtų patrauklesnė ir būtų galima naudotis tam tikromis funkcijomis, mes naudojame slapukus. Tai - maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų prietaise. Kai kurie mūsų naudojami slapukai yra pašalinami naršymo sesijos pabaigoje, t.y. uždarius naršyklę (vadinamieji sesijos slapukai). Kiti slapukai yra išsaugomi jūsų prietaise ir leidžia mums ar mūsų partneriams atpažinti jūsų naršyklę kitą kartą (vadinamieji nuolatiniai slapukai). Galite nustatyti naršyklę, kad būtumėte informuojami apie slapukų atsiradimą, ir kad kiekvieną kartą nuspręstumėte, ar priimate nuolatinius slapukus, tik tam tikrais atvejais ar nepriimate jų iš viso. Nepriimti slapukai gali apriboti mūsų svetainės funkcionalumą.

Vartotojų teisės

Bet kuriuo metu galima atšaukti sutikimą naudoti jūsų asmeninę informaciją. Tokioje situacijoje mes atliksime visus veiksmus, reikalingus užtikrinti, kad jūsų prašymas būtų vykdomas, o informacija pašalinta. Pateikę prašymą, turite teisę nemokamai gauti informaciją apie saugomus asmens duomenis. Remiantis įstatymų reikalavimais, jūs taip pat turite teisę taisyti, blokuoti ir pašalinti savo asmens duomenis.

Privatumo politikos pasikeitimai

Vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Sistemoje Atsižvelgiant į nuolatinį interneto gerinimą, mūsų privatumo politika yra reguliariai koreguojama. Pakeitimai skelbiami šiame puslapyje atitinkamu metu, todėl raginame reguliariai apsilankyti šiame puslapyje ir susipažinti su naujausia privatumo politikos informacija.

Interneto analizė su „Google Analytics“

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, Google Inc. („Google“) siūlomą žiniatinklio analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja slapukus, t.y. jūsų kompiuteryje saugomus tekstinius failus, analizuojančius svetainės naudojimą. Slapukų generuojama informacija apie svetainės naudojimą yra dažniausiai perduodama į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose ir ten saugoma.

Tačiau, jei šioje svetainėje yra įjungtas IP anonimizavimas, Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose valstybėse, kurios yra sutarties šalys, taip pat Europos ekonominėje erdvėje esančiose šalyse „Google“ pirmiausia sutrumpins jūsų IP adresą. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas yra perduodamas į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose ir ten sutrumpinamas. Šioje svetainėje yra įjungtas IP anonimizavimas. Šios svetainės savininko vardu, „Google“ naudoja informaciją, kad įvertintų jūsų svetainės naudojimą, rengia ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikia svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.

IP adresas, siunčiamas iš jūsų naršyklės „Google Analytics“ kontekste, nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis. Galite neleisti išsaugoti slapukų, pakeisdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipiame jūsų dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite naudotis visomis šioje svetainėje siūlomomis funkcijomis.

Be to, galite neleisti slapukams generuoti jūsų duomenų, susijusių su svetainės naudojimu (įskaitant IP adresą), kad „Google“ jų nerinktų ir nenaudotų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, spustelėję šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Svetainės analizės duomenų perdavimas

„Google Analytics“ svetainės analizės paslaugos surinktus duomenis taip pat naudoja „Andreas Stihl AG und Co. KG“, kad optimizuotų ir pagerintų šią svetainę.

Norėdami neleisti slapukams generuoti jūsų duomenų, susijusių su svetainės naudojimu ir tvarkomų „Andreas Stihl AG und Co. KG“, atsisiųskite ir įdiekite naršyklės papildinį, spustelėję šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Tai taip pat automatiškai nutrauks svetainės operatoriaus vykdomą „Google Analytics“ svetainės analizę.

Socialinė žiniasklaida ir socialinių tinklų puslapių įskiepiai Mūsų socialinių tinklų puslapiai („Facebook“, „LinkedIn“, „YouToube“, „Google+“) taip pat siūlo visą asmeninę pagalbą. Pateikus klausimą vienoje iš mūsų socialinių tinklų svetainių, mes perduodame jį atitinkamam skyriui. Ši informacija yra naudojama tik, kad atsakytume į jūsų klausimą ir niekada nėra siunčiama trečiosioms šalims.

Norėdami susisiekti su mumis per socialinius tinklus, turite užsiregistruoti atitinkamoje paskyroje. Šiuo tikslu, įmonės, teikiančios atitinkamas paslaugas, taip pat gali rinkti, kaupti ir naudoti asmeninę informaciją. Mes nekontroliuojame šios informacijos tipo, apimties ar apdorojimo.

Mūsų tinklapyje naudojami socialinių tinklų įskiepiai:

„Facebook“ mygtukas „Dalintis“.

„Google Plus“ mygtukas „+1“.

„Twitter“ mygtukas.

Šie tinklai priklauso šioms JAV kompanijoms:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV)

Prisijungus prie svetainės puslapio, kuriame yra vienas iš šių įskiepių, jūsų naršyklė sukurs tiesioginį ryšį su atitinkamos įmonės serveriais. Įskiepiai perduoda turinį tiesiai į jūsų naršyklę ir sujungia ją su svetaine. Dėl šios priežasties, mes negalime įtakoti atitinkamos įmonės surinktų duomenų šių įskiepių pagalba. Žemiau pateikiame informaciją pagal mūsų turimas žinias:

integravus įskiepius, atitinkamos įmonės gauna informaciją, kurią naudoja atitinkamas mūsų svetainės puslapis. Jei tuo metu esate prisijungę prie vienos iš minėtų įmonių, jūsų apsilankymas gali būti susiejamas su paskyra, kurią turite šioje įmonėje. Naudojant įskiepius, informacija perduodama atitinkamai įmonei per jūsų naršyklę ir yra saugoma ten. Jei jūs neturite paskyros vienoje iš minėtų įmonių, išlieka tikimybė, kad jos nustatys ir įrašys jūsų IP adresą.

Negalima atmesti tikimybės, kad visi mūsų svetainės lankytojai registruojami aukščiau nurodytų įmonių pagal IP adresą ir URL, net jei jie nespustelėjo įskiepių ir neturi paskyros tose įmonėse. Taigi jūsų apsilankymą mūsų svetainėje gali stebėti šios įmonės.

Informaciją, susijusią su šių duomenų rinkimo tikslu ir taikymu, tolesniu tvarkymu ir naudojimu šiose įmonėse bei jūsų teises ir nustatymų galimybes, susijusias su jūsų privatumo apsauga, galima rasti šiose privatumo politikose:

„Facebook“: http://www.facebook.com/policy.php. „Google“: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html „Twitter“: https://twitter.com/privacy

Jei esate prisiregistravę vienoje iš aukščiau nurodytų įmonių svetainių ir nepageidaujate, kad ši įmonė naudotųsi mūsų svetaine ir rinktų duomenis apie jus bei susietų juos su jūsų naryste jose, turite išsiregistruoti iš savo paskyros jų svetainėje ir tik tada pradėti naudotis mūsų svetaine.

Asmens duomenų perdavimas

Jei tai reikalinga prekių pristatymui, jūsų asmens duomenys perduodami samdomai pervežimo įmonei. Atliekant mokėjimo operacijas, jūsų mokėjimo duomenys siunčiami partnerių įmonei ir (arba) finansinei institucijai, samdomai atlikti mokėjimus.
Mokėjimus atlieka paslaugų tiekėjas „PayPal“ (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Informaciją, susijusią su „Paypal“ privatumo apsauga ir „Paypal“ (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A privatumo politika, galima peržiūrėti „Paypal“ svetainėje www.paypal.de. Atliekant mokėjimo operacijas, „Paypal“ perduodami šie duomenys: perkamos prekės ir prekių kaina iš viso.

Duomenų sauga

Atliekant užsakymą, jūsų asmeninė internetu perduodama informacija yra šifruojama. Mes saugome savo svetainę ir kitas sistemas bendrai priimtomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kad jūsų duomenys nebūtų prarasti, sunaikinti, kad trečiosios šalys neturėtų prieigos prie jų ir kad jų nekeistų bei neplatintų, tačiau mes negalime garantuoti visiškos apsaugos. Prieiga prie jūsų duomenų galima tik įvedus jūsų asmeninį slaptažodį. Visada saugokite savo informaciją ir baigę bendrauti su mumis uždarykite naršyklę, ypač, jei kompiuteriu naudojasi keli asmenys.

Kontaktai

Jei turite klausimų dėl duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo arba jei jums reikia informacijos ar norite pataisyti, užblokuoti ar pašalinti duomenis ir panaikinti anksčiau duotą sutikimą, prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mūsų kontaktus rasite puslapyje „Kontaktai“.

Kas yra slapukai?

Slapukai - tai maži failai, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje lankantis tam tikruose tinklapiuose. Mes naudojame slapukus, kad galėtume stebėti krepšelio turinį, pateikti kontaktų formą ir prisiminti jus grįžus į mūsų tinklapį kitą kartą.

Norint įsigyti STIHL prekių, būtina įjungti slapukus. Neįjungę slapukų, galėsite naršyti tinklapyje, tačiau negalėsite pateikti kontaktų formos ar įsigyti prekių.

Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui. Savo sukurtuose slapukuose mes nesaugome asmenybę identifikuojančios informacijos, pvz., kreditinės kortelės informacijos.

Mes pateikiame šią informaciją, vykdydami galiojančius teisės aktus ir norėdami patikinti jus, jog sąžiningai ir skaidriai laikomės privatumo politikos savo tinklapiuose. Spustelėkite čia, kad peržiūrėtumėte Privatumo politika ir Taisyklės ir sąlygos.

Daugiau informacijos apie slapukus

Norėdami daugiau sužinoti ir valdyti slapukus, apsilankykite aboutcookies.org

Slapukų valdymas

Norint įsigyti STIHL gaminių, būtina įjungti slapukus. Neįjungę slapukų, galėsite naršyti tinklapyje, tačiau negalėsite pateikti kontaktų formos ar įsigyti prekių.

Norėdami valdyti slapukus, peržiūrėkite instrukcijas, skirtas keturioms populiariausioms interneto naršyklėms:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lt-LT

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/lt-LT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=lt-LT

Dėl kitų naršyklių slapukų, prašome peržiūrėti dokumentus arba informaciją internete.

Mūsų slapukai:

Mūsų slapukų politika

Žemiau pateikiame pagrindinių slapukų ir jų naudojimo sąrašą:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis
RodomasSlapukoPranešimas Šis slapukas skirtas atšaukti slapuko reklamjuostės rodymą, sutikus ar peržiūrėjus mūsų slapukų politiką.
Krepšelis Šis slapukas identifikuoja esamą pirkinių krepšelį.
VisoPrekiųSkaičiausSlapukas Šis slapukas naudojamas nustatyti prekių krepšelyje skaičių.
UžsakymoPatvirtinimoRaktas Šis apsaugos slapukas patikrina esamas užklausas ir apsaugo nuo netikrų užklausų tinklapyje.
lco Mes naudojame slapukus, kad nustatytume, ar buvo atliktas paskutinis užsakymas, kad užregistruotume užsakymo informaciją.

Trečiosios šalies slapukai

Mes nekontroliuojame šių slapukų nustatymo, todėl daugiau informacijos apie slapukus trečiosios šalies tinklapiuose ir jų valdymą ieškokite internete.

Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už išorės tinklapių turinį.

Here’ žemiau pateiktas trečiųjų šalių slapukų ir jų naudojimo sąrašas:

Partnerio pavadinimas Slapukų naudojimo tikslas
Pridėti „Pridėti“ funkcija įvairiai naudoja slapukus, daugiausiai dalinantis turiniu socialiniuose tinkluose. Nuoroda (-os) į naudojimo informaciją: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit
Google „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad stebėtų vartotojų elgesį ir kitais analizavimo tikslais. Nuoroda (-os) į naudojimo informaciją: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/

'Dalijimosi' įrankiai

Jei dalijatės turiniu su draugais socialiniuose tinkluose– tokiuose kaip „Facebook“ ir „Twitter“ - šios svetainės gali atsiųsti slapukų. Mes nekontroliuojame šių slapukų nustatymo, todėl daugiau informacijos apie slapukus trečiosios šalies svetainėse ir jų valdymą ieškokite internete.